A SoulMed Kft. (székhely: 9982 Kétvölgy, Fő u. 53..; cégjegyzékszám szám: 18-09-114826; adószám: 29269721-1-18; telefonszám: 0630 9393185; e-mail: kapcsolat@drszaboagnes.hu; önállóan képviseli: Dr. Szabó Ágnes Katalin ügyvezető), mint Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. E körben Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. Adatkezelő kijelenti és kiemeli, hogy Szabályzatával, jelen tájékoztatóval, illetőleg az adatvédelem területén érvénybe lépett szabályaival deklarálja, és minden tekintetben meg kíván felelni az EU 2016/679 Rendeletének (GDPR rendelet).

 

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az Adatkezelő weboldalán (https://drszaboagnes.hu), valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén (9982 Kétvölgy, Fő út. 53. szám).

 

1.) Kik az érintettek?

 

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

2.) Milyen adatkezelési tevékenységet végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

 

  1. A) Információkérés, ajánlatkérés

Az információkérés és ajánlatkérés önkéntes érintett általi hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

cím

rendelés/szerződés teljesítése

kérdés/kérés/ajánlat tartalma

válasz és ajánlatadás

 

Az adatkezelés célja az azonosítás, az érintett számára megfelelő információ és ajánlat nyújtása, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: az információ/ajánlat megadásától számított 180 nap.

  1. B) Regisztráció, hírlevél feliratkozás

A regisztráció és a hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán személyes adatainak megadásával regisztrál, illetőleg aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat)

e-mail cím

hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat), tájékoztatás, kapcsolattartás

lakcím

kapcsolattartás, tájékoztatás

telefonszám

kapcsolattartás, tájékoztatás

jelszó

azonosítás, hozzáférés biztosítása a weboldal meghatározott elemeihez

A regisztrációval és hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja az érintett hozzáférésének biztosítása a weboldal meghatározott részéhez, illetőleg a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, valamint értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az elektronikus levelek alján, valamint a kapcsolat@drszaboagnes.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Érintett a leiratkozását postai úton megküldött levélben is megteheti, melyet Adatkezelő székhelyére postázással tehet meg.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. C) Honlap Cookie kezelése

A testre szabott kiszolgálás érdekében a weboldal az érintett (felhasználó) számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és a későbbi látogatás alkalmával olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre: Az Adatkezelő weboldalának természetes személy látogatói és használói,

 

 

akik hozzájárulnak a Cookie-k alkalmazásához.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. Adatkezelés célja: A felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása.

A sütit a felhasználó/érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

  1. Elektronikus és direkt marketing

Az Adatkezelő marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre: Minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait marketing céljára kezelje.

A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás, kapcsolattartás

e-mail cím

tájékoztatás, ajánlatok és reklámok küldése,

lakcím

kapcsolattartás, tájékoztatás, azonosítás, reklámok és bemutató termékek megküldése,

telefonszám

tájékoztatás, ajánlatok és reklámok ismertetése,

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

  1. A webáruházzal, illetőleg a weboldalon történő jelentkezéssel és vásárlással összefüggő adatkezelés

A webáruházban és a weboldalon történő vásárlás, illetőleg a szolgáltatásokra történő jelentkezés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése és a jogi kötelezettség teljesítése.

Az érintettek köre: Minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, a weboldalon vásárol vagy egy meghirdetett szolgáltatás igénybevételére jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás, szerződéskötés

 

 

e-mail cím

tájékoztatás, kapcsolattartás

lakcím

kapcsolattartás, tájékoztatás, azonosítás, szerződéskötés

telefonszám

kapcsolattartás, tájékoztatás

jelszó

azonosítás, hozzáférés biztosítása a vásárláshoz

adószám

azonosítás, szerződéskötés

bankszámlaszám

azonosítás, szerződéskötés

A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnésétől számított 5 év. F) Kamerarendszer

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (személy- és vagyonvédelem) valamint az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, és a 1132 Budapest, Visegrádi utca 15. szám, illetőleg a 1132 Budapest, Radnóti utca 15/A. szám címeken elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

A kezelt adatok köre és célja:

képmás

azonosítás

egyéb személyes adatok (pl.: cselekvések sorozata)

azonosítás

Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

A felvétel tárolásának helye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 15. szám, illetőleg 1132 Budapest, Radnóti utca 15/A. szám.

 

 

A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Tájékoztatótól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Tájékoztató és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, elérhető az Adatkezelő korábban nevezett weboldalán, illetőleg a jelzett természetbeni címeken.

Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap).

3.) Kik kezelik az adataimat?

 

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

4.) Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

 

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat szerint külön dokumentumban közzétett és nyilvántartott, meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Szabályzat I. sz. melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatását a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

Hírlevélküldő és értékesítési rendszerkezelő szoftver: SalesAutopilot Kft. Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot

Adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4. Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): salesautopilot.hu

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel Adatvédelmi Nyilatkozat:

http://salesautopilot.s3.amazonaws.com/documents/SalesAutopilot-Szolgaltatoi-Szerzodes-20180525.pdf

Bankkártyás fizetés: Simplepay/OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Cg.: 01-09-174466 Adószám: 24386106-2-42

Adatfeldolgozó címe: Magyarország 1143 Budapest, Hungária krt.17-19   ugyfelszolgalat@simple.hu www.simple.hu,

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

5.) Milyen jogaim vannak?

 

Az Info tv. (2011. évi CXII. törvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a (előzetes) tájékoztatás joga, hozzáférési joga, a helyesbítés joga, a

 

törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog, automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

6.) Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatáskérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a kapcsolat@drszaboagnes.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum egy hónapon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

7.) Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu ail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

8.) Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

 

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

 

 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

− A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

− Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

− Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

− Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

9.) Egyéb információk

 

A Tájékoztatónak az időközben módosuló jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot az Adatkezelő fenntartja.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen Tájékoztató a Szabályzattal együtt alkalmazandó és értelmezendő.

Kelt: 2021.06.01.

Dr. Szabó Ágnes Katalin

ügyvezető SoulMed Kft.